Y2 Yugoslavia

   

List of Helicopter Operators


Military Forces
Ratno Vazdhuhoplovstvo i Protiv Vazdusna


List of Manufacturers


Soko


Helicopter Operations


1999 KFOR (kosovo force)