vietnam Quân chủng Phòng không - Không quân

North Vietnam Air Force (1963-1975)