FR air search radar DRBV-26D Jupiter-I

FR air search radar DRBV-26 Juptier
Naval Radar
electronics